Vivarium 2

Restaurant, Bangkok, Thailand 2017

Vivarium 2

Restaurant, Bangkok, Thailand 2017

Project name : Vivarium branch 2

Location : Bangkok, Thailand

Category : Restaurant

Project Year : 2017

Area : 300 sq.m.

Project name : Vivarium branch 2

Location : Bangkok, Thailand

Category : Restaurant

Project Year : 2017

Area : 300 sq.m.