Vivarium 1

Restaurant, Bangkok, Thailand 2014

Vivarium 1

Restaurant, Bangkok, Thailand 2014

Project name : Vivarium branch 1

Location : Bangkok, Thailand

Category : Restaurant

Project Year : 2014

Area : 600 sq.m.

Project name : Vivarium branch 1

Location : Bangkok, Thailand

Category : Restaurant

Project Year : 2014

Area : 600 sq.m.